Likeolj minket

Szűrés

TOP termékek

SMS:+36-30-1717-170 | E-mail: info@edilkamin.shop | Messenger | Whatsapp |   Telefon:kérjük írásban érdeklődjenek!

Garancia

Edilkamin
Szűrés törlése
Tisztelt ügyfeleink. Felsoroljuk azokat az ártartományokat, amelyeken ez az új típusú garancia alapul: - 10.000 HUF alatt = nincs garancia - 10.000 - 100.000 HUF között = 1 év garancia - 100.000 - 250.000 HUF között = 2 év garancia - 250.000 HUF felett = 3 év garancia Felhívjuk figyelmetek arra, hogy ezek az összegek csak a KÉSZTERMÉK (kályha / kandalló / kazán) bruttó eladási árára vonatkoznak; a telepítéshez kapcsolódó járulékos költségek (pl. szerelés, munkaerő stb.) kizártnak minősülnek. A termékek garancia érvényesítésé magyarországi értékesítés, és telepités esetén érvényesek. Alkatrész esetén igazolni kell, hogy szakember építette be.

Edilkamin hivatalos oldala - Garanciabizonylat

1) IDŐTARTAM – KITERJESZTÉS – TERÜLETI HATÁLY:


– Az Európai Közösség területén az Edilkamin S.p.A. összes termékére
a vásárlástól számítva 24 hónap garancia vonatkozik. A vásárlás tényét a
viszonteladó által kiadott, adóügyi szempontból érvényes dokumentummal
– például pénztárblokkal, szállítólevéllel vagy számlával – kell bizonyítani.
A dokumentumnak lehetővé kell tennie a megvásárolt termék azonosítását,
valamint a vásárlás és/vagy átadás dátumának megállapítását.
– A 2016. november 1. óta vásárolt fatüzelésű termékek esetében (a kettős
égésű termékek kivételével) az Edilkamin S.p.A. kiterjeszti az általa nyújtott
garanciát, amelynek teljes időtartama így az adóügyi dokumentumon feltüntetett vásárlási dátumtól számítva 5 év.
– A jelen garancia, amely nem helyettesíti az európai szabályozás által a
fogyasztók védelmében előírt garanciát, egyedül az olasz területre, valamint az Európai Közösség azon területeire vonatkozik, ahol hivatalos
Műszaki Szakszolgálatok működnek. A garancia emellett arra az államra
korlátozódik, ahol a fogyasztó állandó lakhelye és/vagy tartózkodási helye
van – ennek egyeznie kell azzal az állammal, ahol az Edilkamin S.p.A.
terméke viszonteladójának székhelye és/vagy telephelye van. Ezért ha a
fogyasztó külföldi viszonteladótól, azaz a lakhelyétől/tartózkodási helyétől
eltérő országból vásárolja meg a terméket, nem jogosult az Edilkamin S.p.A.
által nyújtott garanciára.


2) GARANCIA KERESKEDELMI, VÁLLALKOZÓI ÉS HIVATÁSOS TEVÉKENYSÉG KERETÉBEN


– Az Edilkamin S.p.A. összes, kereskedelmi, vállalkozói és/vagy hivatásos tevékenység keretében vásárolt terméke esetében a fenti szabályok
(különösen a szerződéses garancia) nem érvényesek, mivel ezekben az
esetekben a polgári törvénykönyv 1490. és további cikkei értelmében a
termékre korlátozott időtartamú, a vásárlás dátumától számított 12 hónap
garancia vonatkozik.


3) GARANCIA OLASZ ÉS EURÓPAI TERÜLETEN:


Abban az esetben, ha a termék nem működik megfelelően, a fogyasztónak:
– tanulmányoznia kell a használati útmutatót, és meg kell győződnie arról,
hogy a rendellenes működés nem oldható meg az útmutatóban szereplő
utasításokat követve, azaz a termék funkcióinak helyes használatával;
– ellenőriznie kell, hogy a rendellenességre kiterjed-e a garancia; ellenkező
esetben a beavatkozás költségét kizárólag a fogyasztó viseli;
– fel kell vennie a kapcsolatot azzal a viszonteladóval, akitől a terméket
vette, vagyis az értékesítésért felelős személlyel, és, ha van ilyen, a helyi
hivatalos Műszaki Szakszolgálattal (lásd: www.edilkamin.com), a következő
adatokat megadva: készülékmodell, a hiba jellege, a viszonteladó neve, a
fogyasztó teljes címe és telefonos elérhetősége, a beavatkozás időpontját
és módját egyeztetve, valamint a költségek, amennyiben a beavatkozásra
nem terjed ki a garancia. Ha a fogyasztó külföldi, azaz a lakhelye/tartózkodási helye szerinti államtól eltérő államban működő viszonteladótól vásárolja
meg a terméket, nem jogosult az Edilkamin S.p.A. által nyújtott garanciára.


4) KÖLTSÉGEK:


A termék élettartamának első 6 hónapja alatt jelentkező megfelelőségi hibákat illetően az Edilkamin S.p.A. kötelezettséget vállal a rendellenesség
megszüntetésére, és ezért a fogyasztót semmilyen költség nem terheli.
A hetedik hónaptól a huszonnegyedik hónapig megfelelőségi hiba megállapítása esetén a fogyasztónak kell állnia a kiszállás díját, míg az Edilkamin S.p.A. fedezi a munkadíj és az esetlegesen felhasznált pótalkatrészek
költségét.
Amennyiben a terméket valamelyik hivatalos Műszaki Szakszolgálatnál
javítják meg, vagy ha a termék cseréjére kerül sor, a szállítás díjtalan. Ellenkező esetben, ha a javításra a felhasználó lakhelyén kerülhetne sor, de
az visszautasítja ezt, az üzembe történő elszállítás és az onnan történő visszaszállítás költsége a fogyasztót terheli.
Ha a hibabejelentést követő ellenőrzés során a hivatalos szakember nem
találja a fogyasztó által jelzett működési hibát, a beavatkozás költségét teljes
egészében a fogyasztó viseli.
A 24 hónapos garancia-időszak lejárta után bármilyen javítási beavatkozás
teljes költségét a fogyasztó viseli.


5) A GARANCIAVESZTÉS OKAI:


A fogyasztó a következő okokból esik el a jelen garanciától:
– a viszonteladó által kiadott, adóügyi szempontból érvényes dokumentum
hiányában;
– ha a fellépő rendellenesség külső körülményekkel és/vagy eseményekkel
hozható összefüggésbe, többek között a következőkkel: a rendszerek
elégtelen teherbírása; hibás telepítés és/vagy karbantartás, amelyet olyan
személy végzett, aki nem felel meg a fogyasztó országában hatályos törvények által előírt követelményeknek; hanyagság; a rendszeres normál tisztítási és karbantartási műveletek elvégzésének elmulasztása; a termék
helytelen vagy a termék használati útmutatójában megadott és javasolt
használattól eltérő használata, amely használati útmutató az értékesítési
szerződés szerves részét képezi;


6) A GARANCIA KIZÁRÁSA:


A garancia nem vonatkozik a következőkre:
– a termék sérülése, amennyiben azt nem lehet bizonyítottan gyártási hibáknak tulajdonítani;
– olyan hibák/sérülések, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a füstcső
működtetése során nem tartották be az illető országban a vásárlás időpontjában hatályos jogszabályokat;
– olyan hibák/sérülések, amelyek a termék illetéktelen módosításából, illetve olyan beavatkozásokból származnak, amelyeket nem hivatalos személy
vagy a fogyasztó végzett, hogy megpróbálja megszüntetni az eredeti meghibásodást.
– a következő fogyóanyagok: a tömítések, a fogantyúk, a parázstartó és
annak alkotóelemei, az öntöttvas burkolatok és rácsok, a kerámiaüvegek
és edzett üvegek, a hőálló anyagok, a hőálló anyagból vagy öntöttvasból
készült lángterelők, a majolikából készült elemek, a lakkozott, krómozott
vagy aranyozott részletek, a pellet tüzelésű termékek gyújtásának elektromos ellenállásai, a távirányítók vagy rádióvezérlők elemei;
– az összes külső, kopásnak és/vagy rozsdaképződésnek vagy agresszív tisztítószerek miatti foltok kialakulásának kitett alkotóelemek, vagy
amelyekhez a fogyasztó a használat és/vagy a karbantartás során közvetlenül hozzáférhet;
– Idro termékek esetén a hőcserélő, abban az esetben, ha nem került
kiépítésre egy megfelelő párásodásgátló kör, amely biztosítja, hogy a
készülék visszatérési hőmérséklete legalább 55 fok legyen;
– a terméken a tüzelőanyag típusával vagy mással összefüggésben végzett kalibrálási és/vagy szabályozási műveletek;
– a termék normál és/vagy rendkívüli karbantartási műveletei;
– gondatlanság, véletlen törés és/vagy a szállítás közben bekövetkező megrongálódás miatti hibák/sérülések (horpadás, karcolás stb.).


7) CSERE:


Ha az derül ki, hogy a termék megfelelő működésének helyreállítása javítás útján nem lehetséges, az Edilkamin S.p.A. gondoskodik a termék
cseréjéről, változatlanul hagyva a kicserélendő termékre/alkotóelemre a
megvásárláskor érvényes garancia lejárati dátumát és a garancia feltételeit.


8) FELELŐSSÉGKIZÁRÁS:


Az Edilkamin S.p.A. nem vállal felelősséget személyeknek, állatoknak és/
vagy tárgyaknak közvetlenül vagy közvetve okozott esetleges sérülésekért,
amelyek amiatt következtek be, mert nem tartottàk be az Edilkamin S.p.A.
weboldaláról – www.edilkamin.com – is letölthető használati útmutatóban
szereplő minden előírást és a termék telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatos minden figyelmeztetést.
A termék nem rendeltetésszerű használatáért a felelősség kizárólag a
felhasználót terheli, a gyártó pedig mentesül mindennemű polgári és/vagy
büntetőjogi felelősség alól.
A termék bárminemű illetéktelen módosítása, valamint az alkatrészek
helyettesítése nem eredeti alkatrészekkel a gyártó hozzájárulása nélkül,
veszélyeztetheti a kezelő testi épségét, és felmenti az Edilkamin S.p.A.
céget mindennemű polgári és/vagy büntetőjogi felelősség alól.


9) KIZÁRÓLAGOS JOGHATÓSÁG:


A jelen garanciával kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvita esetében
kizárólag Milánó város bírósága illetékes, amely városban az Edilkamin
S.p.A. székhelye van.


10) TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEK:


– Kizárólag a gyártó által javasolt tüzelőanyagot használjon; ne használja
a terméket hulladékégetésre.
– A terméket támasztékként használni vagy arra felállni tilos.
– Ne teregessen a termékre fehérneműt száradni. A ruhaszárító állványokat
megfelelő távolságban kell tartani a terméktől. A burkolat meggyulladhat és
tönkremehet. Tartsa távol a terméket gyúlékony tárgyaktól.
– Ne használja a terméket, ha az ajtó nyitva van, vagy ha törött az üveg;
– Meghibásodás vagy üzemzavar esetén azonnal kapcsolja ki a terméket;
– Ügyeljen rá, hogy ne érintkezzen a termék legforróbb felületeivel (pl. ajtó,
fogantyú, üveg, füstkivezető csövek stb.). Tehát ügyeljen arra, hogy megfelelő védőfelszerelés vagy védőeszköz (pl. hőálló kesztyű) nélkül ne érjen
hozzá ezekhez a részekhez.
– A terméket hatékony földelési rendszerrel ellátott elektromos hálózathoz
csatlakoztassa.
– Ne használjon vizet a terméken, tisztítás során sem. A víz bejuthat az
egység belsejébe, ahol meghibásodást idézhet elő és áramütést okozhat.
– Minden egyes sikertelen gyújtás után távolítsa el az égetőben felgyűlt, el
nem égett pelletet, és mielőtt újra begyújtana, ellenőrizze, hogy az égető
tiszta-e és megfelelő helyzetben van-e.